Rusza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 w Gminie Wojcieszków

Od dnia 09.03.2020 r. w godz. 8:00-15:00 będą wydawane skierowania uprawniające do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019. Po skierowania należy się zgłaszać do GOPS w Wojcieszkowie osobiście z dokumentem tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi źródło dochodu.

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób NAJBARDZIEJ potrzebujących i znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. Należy wziąć pod uwagę, że samo spełnienie kryterium dochodowego, nie stanowi podstawy do korzystania z tej formy pomocy. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie. 

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składa się suma miesięcznych przychodów wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Do dochodu uprawniającego do świadczeń niepieniężnych wlicza się m.in.:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenia za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego, dzierżawy (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego przyjmuje, się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł)

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

Osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która będzie dystrybuowana w formie paczek.

Miejsce odbioru paczek: Świetlica w Wojcieszkowie

Przewidywany termin odbioru paczek: 19.03.2020 rok  ok. godz. 12

Informacja o ewentualnej zmianie terminu wydawania paczek zostanie umieszczona na stronie GOPS.

 

Kierownik GOPS

Renata Burdach


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45